REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

1.    Aplikacja Wwwash

 1. Korzystanie z aplikacji Wwwash wymaga instalacji oprogramowania i rejestracji konta użytkownika. Podczas instalacji aplikacji Wwwash, następuje przypisanie numeru telefonu komórkowego do konta użytkownika usługi Wwwash, a numer ten jest dodawany do bazy danych.
 2. Podczas korzystania z aplikacji Wwwash, użytkownik może zdecydować, czy chce zapłacić za usługę mycia samochodu kartą kredytową, przy pomocy płatności mobilnych lub za pomocą środków przedpłaconych.
 3. Wszelkie skargi można przesyłać do naszego działu pomocy technicznej na adres info@wwwash.com lub telefonicznie, dzwoniąc na numer naszego centrum obsługi: +372 58114001 (dostępny w dni robocze od 08.00 do 17.00 czasu wschodnioeuropejskiego, EET).

2.    Zasady płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych (usługi dostępne tylko w niektórych krajach, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację w wersji właściwej dla kraju użytkownika)

 1. Użytkownik aplikacji Wwwash może dokonywać płatności za usługi myjni przy pomocy karty kredytowej – wymaga to uprzedniej aktywacji danych karty w aplikacji oraz akceptacji Regulaminu Wwwash.
 2. Płatności mobilne mogą być dokonywane przez użytkownika aplikacji Wwwash, który zawarł umowę o płatności mobilne.
 3. Użytkownik, który zakupił środki na koncie przedpłaconym, może dokonywać płatności za pomocą środków z tego konta.
 4. W przypadku płatności kartą kredytową, płatności mobilnych i przy użyciu środków przedpłaconych, odbiorcą płatności jest Barking OÜ, która przekazuje otrzymaną zapłatę dostawcy usług myjni.
 5. W przypadku płatności kartą kredytową i płatności mobilnych, przy każdym korzystaniu z usługi myjni doliczana jest opłata serwisowa. Obejmuje ona opłaty z tytułu prowizji, w tym opłaty za usługi Visa / MasterCard. Kwota opłaty serwisowej jest wyświetlana w aplikacji mobilnej. W przypadku opłat za korzystanie z usług płatniczych, ustanawianych przez pośredników usług płatności mobilnych, które to opłaty mają być ponoszone przez klientów osobno, nie są one częścią opłaty serwisowej za płatność kartą lub płatność mobilną w systemie Wwwash.
 6. Płatność kartami kredytowymi w aplikacji Wwwash jest realizowana za pośrednictwem ADYEN BV zgodnie z następującymi warunkami: https://www.adyen.com/home/support/manuals. Terms & Conditions.
 7. Wwwash jest odpowiedzialna za funkcjonowanie usług płatności kartami kredytowymi i oferuje właścicielom kart wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Rozwiązywanie sporów dotyczących płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych odbywa się również za pośrednictwem Wwwash. Dane kontaktowe obsługi technicznej w zakresie płatności kartami i płatności mobilnych: info@wwwash.com oraz numer telefonu +372 58114001 – odpowiedź na zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną udzielana jest w ciągu jednego dnia roboczego. Wwwash rozstrzyga wszelkie reklamacje i wnioski dotyczące płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych w ciągu dwóch dni roboczych.
 8. Oferując płatności kartami kredytowymi i płatności mobilne, Wwwash działa jako przedstawiciel operatorów myjni, pośrednicząc w płatnościach dokonanych przy pomocy aplikacji Wwwash. Zobowiązanie klienta w stosunku do operatora myjni uznaje się za spełnione z chwilą dokonania zlecenia płatności środków na rachunek bankowy Wwwash. Wwwash nie odpowiada za wykonanie zlecenia płatności złożonego przez klienta.

3.    Zasady zwrotu kosztów

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe uiszczenie wszelkich opłat oraz przekazanie Wwwash informacji dotyczących ważnej metody płatności w odniesieniu do wszelkich opłat.
 2. Ceny za usługi oferowane poprzez aplikację Wwwash mogą ulec zmianie w każdym momencie, a Wwwash nie oferuje ochrony cen lub zwrotów w przypadku redukcji cen lub cen promocyjnych.
 3. W przypadku problemu technicznego z dostawą lub bezzasadnego opóźnienia w dostawie usługi, wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest wymiana usługi lub zwrot pieniężny zapłaconej kwoty, według decyzji Wwwash.
 4. Używając aplikacji Wwwash, użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich opłat i kosztów, jakimi operatorzy telekomunikacyjni mogą obciążyć użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, np. opłaty za SMS, usługi transmisji danych, inne rodzaje wiadomości, itp. Dostawcy usług dla urządzeń użytkowników nie są dostawcami usług Wwwash.
 5. W przypadku powiadomienia Wwwash przez użytkownika aplikacji o jakimkolwiek podejrzewanym błędzie lub nieautoryzowanej transakcji, albo też w sytuacji gdy Wwwash poweźmie takie informacje w inny sposób, Wwwash przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy doszło do błędu lub nieautoryzowanej transakcji i czy użytkownikowi przysługuje zwrot środków. Wwwash zakończy postępowanie wyjaśniające w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia od użytkownika.
 6. W przypadku ustalenia, że miał miejsce błąd, Wwwash niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od tego ustalenia przeleje na konto użytkownika pełną kwotę błędnie pobranej płatności.

4.    Zakup usług myjni

 1. Po zakupieniu programu mycia pojazdu, użytkownik aplikacji Wwwash może natychmiast zrealizować zakupiony program lub zachować go na przyszłość – będzie on wówczas traktowany jako program wykupiony.
 2. Utrata ważności programu wykupionego następuje w przypadku, gdy użytkownik aplikacji Wwwash nie zrealizuje opłaconej usługi w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

5.    Korzystanie z aplikacji Wwwash

 1. Wwwash jest aplikacją mobilną umożliwiającą klientom zainteresowanym nabyciem usług myjni samochodowej znalezienie dogodnej myjni w oparciu o udostępniane przez użytkownika aplikacji dane o swoim położeniu.
 2. Korzystanie z aplikacji Wwwash oparte jest na niewyłącznej licencji udzielanej przez Barking OÜ. Umowa licencyjna obowiązuje przez czas nieokreślony i jest zawierana z klientem bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek w oprogramowaniu, postaramy się usunąć je możliwie najszybciej, aczkolwiek należy pamiętać, że działanie aplikacji może podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na
  sporadyczne błędy techniczne i nie jesteśmy w stanie zagwarantować nieograniczonego i bezbłędnego działania aplikacja przez cały czas. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z nie działaniem aplikacji Wwwash lub pracą aplikacji w sposób niezadowalający.
 3. W związku z tym, iż aplikacja Wwwash stanowi środek komunikacji pomiędzy klientami a dostawcami usług myjni, Wwwash nie ma wpływu, ani też nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość lub wady świadczonych przez nich usług. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej dokładności i bezbłędności w zakresie usług myjni zlokalizowanych poprzez Wwwash. W sprawach reklamacji prosimy kontaktować się z naszym zespołem działem pomocy technicznej (o którym mowa w punkcie 1.3).
 4. Aplikacja Wwwash nie stanowi oferty lub pośrednictwa świadczenia usług myjni samochodowych dla klientów. Aplikacja Wwwash nie jest narzędziem do organizowania świadczenia usług myjni samochodowych. Nie jest ona również narzędziem świadczenia usług pośrednictwa w znajdowaniu klientów dla operatorów myjni samochodowych.
 5. Do zakupów dokonanych za pośrednictwem aplikacji Wwwash nie ma zastosowania prawo konsumenta do zwrotu przedmiotu zakupu (odstąpienia od umowy).

6.    Poprzez rejestrację konta w systemie Wwwash, klient akceptuje
następujące warunki

 1. Wwwash przysługuje prawo do dodawania danych osobowych użytkownika aplikacji do bazy Wwwash oraz do przekazywania danych osobowych operatorom myjni, zgodnie z Polityką Prywatności Wwwash (https://wwwash.com/privacy-policy/)
 2. Wwwash przysługuje prawo do wprowadzania jednostronnych zmian do Regulaminu oraz Polityki Prywatności i przekazywania bazy danych stronom trzecim. Użytkownicy będą powiadamiani o zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 3. Wwwash przysługuje prawo do przekazania bazy danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia o tym użytkowników aplikacji. W przypadku przekazania działalności lub bazy danych, przeniesione zostaną również prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy licencyjnej.
 4. Wwwash przysługuje prawo do przekazywania danych osobowych i danych bankowych pośrednikom płatności kartami kredytowymi i pośrednikom płatności mobilnych.
 5. Wwwash przysługuje prawo do wysyłania wiadomości marketingowych i kodów uwierzytelniających za pośrednictwem wiadomości SMS i powiadomień typu pop-up.

7.    Dobra praktyka korzystania z aplikacji Wwwash

 1. W związku z tym, iż Wwwash nie jest dostawcą lub brokerem usługi myjni, nie mamy żadnego wpływu na jakość usług myjni. Wszelkie sprawy związane z wadami lub jakością usług myjni samochodowych będą rozstrzygane zgodnie z zasadami i regulaminami operatorów myjni lub odpowiednich organów nadzorczych.
 2. Wwwash pragnie przyczynić się do poprawy jakości usług myjni samochodowych. W związku z tym, możemy poprosić o wypełnienie formularza opinii w aplikacji Wwwash. Tego typu ankiety pozwalają nam przekazywać operatorom myjni samochodowych propozycje umożliwiające poprawę jakości oferowanych prze nich usług.
 3. Oczekujemy, że użytkownicy aplikacji Wwwash będą korzystać z aplikacji w dobrej wierze i z poszanowaniem działalności myjni samochodowych oferujących swoje usługi za pośrednictwem Wwwash.
 4. Wwwash nie jest w stanie zagwarantować, że każdy dostawca usług myjni zlokalizowany za pomocą aplikacji Wwwash, w każdym przypadku spełni oczekiwania klienta. W przypadku zastrzeżeń co do usług danej myjni, prosimy powiadomić firmę operatora odpowiedzialnego za myjnię, organ nadzoru lub nasz dział pomocy technicznej (o którym mowa w pkt 1.3).